1.KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1. ulusal etik mevzuat listesi
1.2.Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3.Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
1.4.İdari Düzenlemeler

1.4.1 Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

1.4.1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2. Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.1.Misyon-Vizyon

6-ST 2.1.1. erzincan üniversitesi misyon ve vizyonu

7-ST 2.1.2. turizm myo misyon ve vizyonu

2.2.Organizasyon Şeması

8-ST 2.2.1. erzincan üniversitesi organizasyon semasi

9-ST 2.1.2. turizm myo misyon ve vizyonu

2.3.  Görev Yetki ve Sorumluluklar Formu

2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları

10-ST 2.3.1.1. yüksekokul müdürlüğü

11-ST 2.3.1.2. yüksekokul müdürü

12-ST 2.3.1.3. yüksekokul müdür yardımcısı

13-ST 2.3.1.4. bölüm başkanı

2.3.2 Kurullar

14-ST 2.3.2.1. yüksekokul kurulu

15-ST 2.3.2.2. yüksekokul yönetim kurulu

16-ST 2.3.2.4. bölüm kurulu

2.3.3 İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

17-ST 2.3.3.1. yüksekokul sekreteri

18-ST 2.3.3.2 müdür sekreteri

19-ST 2.3.3.3. bölüm sekreteri

20-ST 2.3.3.4. yazı işleri birimi

21-ST 2.3.3.5. personel işleri birimi

22-ST 2.3.3.6. öğrenci işleri birimi

23-ST 2.3.3.7.1. mali işleri birimi_bütçe ve tahakkuk

25-ST 2.3.3.7.2. mali işleri birimi_tkk

26-ST 2.3.3.7.3. mali işleri birimi_satın alma

27-ST 2.3.3.8. teknik hizmetler birimi

28-ST 2.3.3.8. yardımcı hizmetler birimi

2.3.4 Akademik Personel Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

29-ST 2.3.4.1. öğretim üyesi

30-ST 2.3.4.2. öğretim görevlisi

2.3.5 İdari Personel Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

31-ST 2.3.5.1.şef

32-ST 2.3.5.2.tekniker

33-ST 2.3.5.3.memur

34-ST 2.3.5.4.sekreter

2.4 Personel Listesi

35-ST 2.4.1. akademik personel listesi

36-ST 2.4.2. idari personel listesi

2.5.  Görev Dağılım Çizelgeleri

37-ST 2.5.1. akademik personel görev dağılım çizelgesi

38-ST 2.5.2. idari personel görev dağılım çizelgesi

43-ST 2.6. hassasgörevler broşürü

44-ST 2.7. hassasgörevlerlistesi
45-ST 2.8.1. hizmet standartları
Standart 3.  Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.1.  İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Esasları
3.2.  Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 
Standart 4.  Yetki Devri
4.1.İmza Yetkileri Yönergesi
4.2 Standart Yetki Devri Formu

4.2.1 Yetki Devri Formu

4.2.2 İmza Devri Formu

2.RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5.  Planlama ve Programları
5.1 Stratejik Plan

5.1.1 Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Plan

5.1.2 Turizm ve Otelcilik MYO Beş Yıllık Plan

 

5.2 Performans Programı

   5.2.1 Erzincan Üniversitesi Performans Programı

5.2.2 Turizm ve Otelcilik MYO Performans Programı

5.3.Birim Performans Hedefleri
5.4.İş Planları 
Standart 6.  Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
6.2.Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
6.3.Risk Önleme Eylem Planı

3.KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7.  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
7.1.E.Ü. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü
Standart 8.  Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.1 Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler

8.1.1 Erzincan Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi

8.1.2 Erzincan Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

8.1.3 Erzincan Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönergesi

8.2 Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri

8.2.1 Özel Kalem

8.2.2 Yazı İşleri

8.3.3 Personel İşleri

8.3.4 Öğrenci İşleri

8.3.5 Mali İşler

8.3.5.1 Bütçe-Tahakkuk

8.3.5.1.1 Maaş İşlemleri

8.3.5.1.2 Ek Ders ve Sınav Ücretleri İşlemleri

8.3.5.1.3 Yolluklar

8.3.5.1.4 Personel Kuruma Giriş İşlemleri

8.3.5.1.5 Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri

8.3.5.1.6 Bütçe Planlama İşlemleri

     8.3.5.2 Taşınır Kayıt Kontrol

     8.3.5.3 Satın Alma

8.4 Formlar

8.4.1 Standart Formlar

8.4.2 Mal Bildirim Formu

Standart 9.  Görevler Ayrılığı
9.1.Süreç Sorumluları Formu 
Standart 10.  Hiyerarşik Kontroller

10.1. Turizm ve Otelcilik MYO Hiyerarşik Kontrol
Standart 11.  Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.Birim Rotasyon Planı
11.2.İkiz Görevlendirme Listesi

11.3.Görev Devri Rapor Formu

11.3.1 Görev Devreden Formu

11.3.1 Görev Devralan Formu

Standart 12.  Bilgi Sistemleri Kontrolleri
12.1.E.Ü. Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
12.2.Kullanım Kılavuzları

12.2.1. Kesenek Bilgi Sistemi

12.2.2 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

12.2.3 Harcam Yönetim Sistemi (HYS)

12.2.4 Ek Ders Ücreti Ödemeleri

12.2.5 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

12.2.6 Hizmet Takip Projesi (HİTAP)

   12.2.7 Öğrenci İşleri Otomasyonu

4.BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13.  Bilgi ve İletişim
13.1.Bilgi ve İletişim
13.2.Müracaat Öneri Şikayet Formu

13.3.Online Bilgi Edinme Başvuru Formu
Standart 14.  Raporlama
14.1. Faliyet Raporları
Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
15.1.Erzincan Üniversitesi Yazışma ve Evrak Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi
15.2.Standart Dosya Planı ve Etiketler 
Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
16.1. Erzincan Üniversitesi Hata,Hile,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi

16.2 Hata,Hile,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

5.İZLEME STANDARTLARI

Standart 17.  İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi

17.2 Turizm ve Otelcilik MYO İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi

Standart 18. İç Denetim

18.1 Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu